Archive for June, 2011

Dignity for Artsakh’s Seniors

Reprinted from Armenia Fund Blog
by Sarkis Kotanjian

Armenian Fund has begun extensive renovation efforts at the the Stepanakert Retirement Home, a landmark institution in Artsakh that serves more than 250 seniors throughout the Nagorno Karabakh Republic.

The only one of its kind in the republic, the Stepanakert Retirement Home accommodates 100 seniors, many of whom have physical disabilities. In addition, it provides supportive services to some 150 seniors at their residences.

The two wings of the retirement home were last upgraded in 1988 and are in need of a total overhaul, according to Irina Sargsyan, the home’s director.

The restrooms, plumbing system, and cafeteria are in a particularly bad shape. We do our best to compensate for the lack of creature comforts, providing our seniors with attentive care and treating them with utmost affection and respect.

Armenia Fund construction crews are currently sweeping through the facility, conducting preliminary work to assess the extent of the damage and scope of renovations needed at the aging facility.

Once the project is complete, we are certain the retirement home will take on new meaning for the people of Artsakh. In fact, Sargsyan believes that the home will come to be a sought after destination for families seeking top quality care for their elderly.

I am confident that, once the renovations are complete, the Stepanakert Retirement Home will become for our seniors not a so-called last stage, but a wonderful environment where they will enjoy a well-deserved retirement, We are very grateful to the Hayastan All-Armenian Fund and our benefactor, Mr. Armen Shakhazizyan, for initiating the reconstruction of our home.

large-scale project is being co-financed by the government of Artsakh and  spearheaded by Moscow-based industrialist Armen Shakhazizyan, who has donated $400,000 for the project.

Prior to making his contribution, Shakhazizyan had shared with the fund’s leadership his concern about the plight of seniors in Artsakh who must fend for themselves, and expressed strong willingness to support a project that would both provide them with living assistance and ease their loneliness.

Mr. Shakhazizyan’s generous contributions will help elderly individuals in Artsakh live a more pleasant and dignified life and for that are thankful.

Leave a comment

Ստեփանակերտ քաղաքի միայնակ ծերերի և հաշմանդամների տուն ինտերնատի հիմնանորոգում Արժեք

Վերահրատարակվում է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի պաշտոնական կայքից
Ծրագրի բնութագիրը
(The English version)

 

Հովանավոր(ներ) Հայաստան համահայկական հիմնադրամ – Ռուսաստան

Սկիզբ  2011 Հուլիս
Ավարտ  2011 Դեկտեմբեր
Ստատուս Ընթացիկ

Ծրագրի մասին

Շենքը, որտեղ այսօր տեղակայված է Ստեփանակերտի տուն ինտերնատը կառուցվել է 70-ական թվականներին: Տուն ինտերնատն իրենից ներկայացնում է մի համալիր, որն ընդգրկում է 2 երկհարկանի բնակելի մասնաշենք, որն ունի 40 բնակելի սենյակ, առանձին հանդիսությունների դահլիճ, լվացքատունն, ճաշարանային մասնաշենքեր: Տուն ինտերնատը չունի առանձին խոհանոց: Խոհանոցը զբաղեցնում է ճաշարանի մի անկյունը: Ինտերնատում այսօր բնակվում են 78 մարդ,որոնք ոչ միայն միայնակ ծերեր են այլ նաև հաշմանդամներ:

Տուն ինտրնատն այսօր գտնվում է տեխնիկապես վատ վիճակում: Շենքն ունի վերանորոգման կարիք, դռները և պատուհանները հին են և ենթակա են փոխարինման, ինժեներեկան կոմունիկացիաները տարիների ընթացքում մաշվել են, շենքը չունի ջեռուցման համակարգ, բնակելի մասնաշենքերում կան միայն մեկական սանհանգույցներ, ինչը շատ անհարմար է տարեց և հաշմանդամ բնակիչների համար: Մեկ այլ խնդիր է հանդիսանում նաև ճաշարանային մասնաշենքի հեռու գտնվելը, ինչը առավել անհարմար է վատ եղանակային պայմաններում տարեցներին և հաշմանդամներին այնտեղ հասնելու համար: Վատ վիճակում են գտնվում մասնաշենքերի տանիքները:

Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նոր ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվելու է Ստեփանակերտի տուն ինտերնատը:
վերանորոգվելու է հանդիսությունների սրահը, վերակառուցվելու է ճաշարանը, կից կառուցվելու է խոհանոցային բլոկ: Կատարվելու է բնակելի մասնաշենքերի վերակառուցում` բոլոր սենյակներում կառուցվելու են սանհանգույցներ, փոխվելու են բոլոր ինժեներական համակարգերը, շենքն ունենալու է ջեռուցման համակարգ, տեղադրվելու են նոր դռներ և լուսամուտներ, կատարվելու է արտաքին և ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում: Փոխվելու են նաև տուն ինտերնատի մասնաշենեքրի տանիքները:

Հովանավոր: Արմեն Շահազիզյան, Ռուսաստանի Դաշնություն

Leave a comment

Stepanakert Elderly House Reconstruction, Artsakh

Reprinted from the official website of the “Hayastan” All-Armenian Fund
Program Description
(the Armenian version)

cost: 131 913 000 ՀՀ դրամ
donor(s)/sponsor(s): Hayastan All Armenian Fund – Russia
start date: 2011 July
end date: 2011 December
status: On-Going
Background:

The building, where the Stepanakert nursing home is located now was built in 1970 s. The nursing home moved here in 1999 after the reconstruction of the building with the support of Louis Simon Manukyan. The nursing home is a complex, which includes two 2 storey residential buildings with 40 rooms, the events hall block, laundry and canteen blocks. There is no separate kitchen. The kitchen occupies some part of the canteen area. There are 78 residents in the nursing home, who are not only aged people, but there are also handicapped people living in this institution.

Today the nursing home is in a bad technical condition. The whole complex needs to be reconstructed, the doors and windows need to be changed, the engineering communications are in poor condition and there is no heating system in the building. There is only one sanitary unit on each floor of the two residential buildings, which is very inconvenient for old and handicapped people. Another problem is that the canteen block is far from the residential blocks, which is very uncomfortable and dangerous in bad weather conditions. The roofs of all the blocks are in poor condition as well.

Hayastan All Armenian Fund new initiative will see the full rehabilitation of the Steapanakert elderly house. The events hall block will be transformed into the canteen block and a new kitchen block will be built right next to it. The residential buildings will be re planned: every room will have a sanitary unit, the engineering communications will be replaced, new doors and windows will be installed, inner and outer furbishing will be carried out and the area will be partially reconstructed. The roofs of the complex will be replaced as well.

Donor: Armen Shahazizyan, Russian Federation

Leave a comment

Hayastan All-Armenian Fund begins reconstruction of Stepanakert Retirement Home

Reprinted from the official website of the “Hayastan” All-Armenian Fund
Press Release
(Armenian verion is here)

The Hayastan All-Armenian Fund has launched extensive renovations of a landmark Artsakh institution, the Stepanakert Retirement Home. The large-scale project was initiated by Moscow-based industrialist Armen Shakhazizyan, who has donated U.S. $400,000 for its realization, and is co-financed by the government of Artsakh.

The only one of its kind in the republic, the Stepanakert Retirement Home accommodates 100 seniors, many of whom have physical disabilities. In addition, it provides supportive services to some 150 seniors at their residences.

Prior to making his contribution, Shakhazizyan had shared with the fund’s leadership his concern about the plight of seniors in Artsakh who must fend for themselves, and expressed strong willingness to support a project that would both provide them with living assistance and ease their loneliness.

Currently the Hayastan All-Armenian Fund is carrying out the preliminary stage of renovations at the Stepanakert Retirement Home.

“Our roster of major benefactors has been expanded with the addition of yet another exemplary Armenian, namely Mr. Armen Shakhazizyan, founder and CEO of the Luding group of companies,” said Ara Vardanyan, executive director of the fund. “In addition to contributing $300,000 toward Artsakh water-infrastructure initiatives at our Moscow Gala, Mr. Shakhazizyan has gone on to make a project-specific donation, seeking to help elderly individuals in Artsakh live a more dignified life.”

The two wings of the Stepanakert Retirement Home were last upgraded in 1988. Commenting on the critical need for a total overhaul, Irina Sargsyan, the home’s director, said, “The restrooms, plumbing system, and cafeteria are in a particularly bad shape. We do our best to compensate for the lack of creature comforts, providing our seniors with attentive care and treating them with utmost affection and respect.”

“I am confident that, once the renovations are complete, the Stepanakert Retirement Home will become for our seniors not a so-called last stage, but a wonderful environment where they will enjoy a well-deserved retirement,” Sargsyan continued. “We are very grateful to the Hayastan All-Armenian Fund and our benefactor, Mr. Armen Shakhazizyan, for initiating the reconstruction of our home.”

Apart from being a benefactor of the fund, Shakhazizyan is a vice-president of the National Olympic Committee of Armenia and an ongoing supporter of various development initiatives in both Armenia and Artsakh.

Leave a comment

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի բարերար Արմեն Շախազիզյանի նվիրատվությամբ վերակառուցվում է Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատը

Վերահրատարակվում է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի պաշտոնական կայքից
Մամուլի հաղորդագրություն
(Անգլերեն տարբերակն՝ այստեղ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամն Արցախում իրագործում է խոշորածավալ ծրագիր` Ստեփանակերտում ծերերի եւ հաշմանդամների տուն-ինտերնատի վերակառուցումը: Նախաձեռնությունը մոսկվաբնակ հայ գործարար Արմեն Շախազիզյանինն է, ով այդ նպատակով նվիրաբերել է 400 հազար ԱՄՆ դոլար: Ծրագիրը համաֆինանսավոում է ԼՂՀ կառավարությունը:

Արցախի միակ տուն-ինտերնատում ներկայումս մշտապես բնակվում է շուրջ 100 ծեր ու հաշմանդամ, իսկ շուրջ 150 մարդ էլ խնամք է ստանում իրենց տներում: Բարերար Արմեն Շախազիզյանը Հիմնադրամի տնօրինության հետ կիսել էր իր մտահոգությունը միայնակ ու խնամքի կարիք ունեցող ծերերի հիմնախնդիրների շուրջ եւ պատրաստականություն հայտնել աջակցել այսօրինակ ծրագրերի:
Ներկայումս ընթացքում են հիմնանորոգման նախապատրաստական աշխատանքները:

«Մեր մշտական բարերարների շարքը համալրվել է եւս մեկ արժանավոր հայորդով: Մոսկովյան գալա-ճաշկերույթին Արցախում ջրի խնդրին ուղղված հանգանակությանը 300 հազար ԱՄՆ դոլար նվիրաբերելուց բացի «Լուդինգ» ընկերության հիմնադիր Արմեն Շախազիզյանը որոշել էր նաեւ նպատակային նվիրատվություն կատարել, որպեսզի արցախցին ծերությունը արժանապատիվ, պայմաններում վայելելու հնարավորություն ունենա»,- այս առիթով նշել է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը:

Տուն-ինտերնատի երկու մասնաշենքերը վերջին անգամ նորոգվել են 1988 թվականին: Ծերանոցի տնօրեն Իրինա Սարգսյանի հավաստմամբ. «Ահավոր վիճակում են հատկապես սանհանգույցները, կոյուղու համակարգը, ճաշարանը: Ամեն կերպ ջանում ենք կենցաղային անհարմարությունների բացը լրացնել մեր ծերերի նկատմամբ խնամքով ու հոգատար վերաբերմունքով: Կարծում եմ, որ վաղը Ստեփանակերտի ծերանոցը կդառնա ոչ թե վերջին հանգրվան, այլ վաստակած հանգստի այլընտրանքային վայր: Շնորհակալ ենք Հիմնադրամից եւ մեր բարերար Արմեն Շախազիզյանից խնդրի առաջնահերթությունը գնահատելու համար»:

Հիշեցնենք, որ Հիմնադրամի բարերար անդամ Արմեն Շախազիզյանը հաջողված գործարար լինելուց զատ, նաեւ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի փոխնախագահներից է, եւ շարունակաբար իր նպաստն է բերում Հայաստանի եւ Արցախի զարգացմանը` ամենատարբեր ոլորտներում:

Leave a comment