Archive for July, 2008

Armenia is Exporting Bananas

(Source: Hetq

by Edik Baghdasaryan)

Colonel K. Matevosyan, Deputy Chairman of the State Customs Committee of Armenia, in his response to our inquiry stated that during 2005-2006 the Republic of Armenia exported a total of 866 tons of bananas.

Now let us present a more detailed picture of the amount of bananas both imported and exported by Armenia for the years 2005, 2006 and 2007 according to figures given by the SCS.

In 2005, 8,192 tons of bananas were imported into Armenia; 8,128 tons from Ecuador and 60 tons from Costa Rica. In the same year Armenia exported 594 tons of bananas to the Bahamas.

In 2006, Armenia imported 8,614 tons of bananas; 7,056 tons from Ecuador, 1,509 from Costa Rica, 38.2 from Guatemala, 3.2 from Thailand and .2 tons from Iran. In the same year Armenia exported 3,002.2 tons of bananas to the Bahamas and 90.7 tons to Georgia.

In 2007, Armenia imported some 17,198 tons of bananas, almost twice as much as in 2006. Armenia didn’t export any bananas in 2007.

Is it actually possible for Armenia to have exported bananas to the Bahamas and Georgia? Stretching credulity a bit there might be a slight possibility in the case of Georgia but the Bahamas? That’s just downright crazy. Bananas are grown in the Bahamas. Why would they need to import bananas and from Armenia at that? Of course, it’s up to the government to come up with a plausible explanation for such figures; that is if they have any. Otherwise our own conclusions might prove somewhat embarrassing for the officials responsible. In any event, we again wrote to the Deputy Chairman of the SCS requesting an explanation for these bizarre statistics.

In his response, Colonel A. Afrikyan, Deputy Chairman of the SCC, wrote that, “We are informing you that in 2005-2006 the “Ketrin Ltd” firm exported 59.44 kilos of banana oil to the Bahamas, an amount equivalent to the 755.4 tons of bananas imported on a temporary basis for reprocessing purposes. According to the Custom’s statistical methodology, “the re-exportation, i.e., of reprocessed imports” are considered to be foreign exports and are thus registered as exports of the Republic of Armenia.”

For us average citizens such explanations, as attempted by the SCC’s Deputy Chairman, are difficult to follow; that bananas are imported into Armenia, reprocessed as banana oil, and subsequently exported to the Bahamas. Let’s just say that it’s a bit hard to swallow that Armenia occupies a preeminent position, not only in the region but worldwide, when it comes to the banana reprocessing sector. Perhaps we just cannot comprehend the capabilities of Armenian businesses, in this case “Ketrin Ltd”.

We also attempted to find out whether the State Tax Service’s Division of Inspectorial Supervision (DIS) had looked into the records of this firm to see if such evidence existed. Mr. K. Mkrtchyan, Head of the DIS, in a response to our inquiry, stated that “Ketrin Ltd” only imported bananas in 2005-2006, “…At the same time I am informing you that on December 11, 2007 the company underwent a correction to budgetary matters due to actions taken by Armenia’s State Tax Service’s DIS and a correction regarding the implementation of a review as prescribed by law covering the period from January 1, 2004 to December 11, 2007. The audit revealed additional tax obligations amounting to 404508,4 thousand drams.

For years on end, state bodies have presented figures that have not been credible. When the press, politicians and economists expressed their doubts regarding these numbers the official bureaucrats would immediately claim that their figures were indeed correct. It is clear to all that Armenia does not export bananas either to the Bahamas or to Georgia. Any documentation to this effect has been falsified within Customs and it can be ruled out that the National Security and Tax Services, the General Prosecutor’s Office and the Heads of various Inspectorates aren’t aware of the shenanigans taking place.

The reality is entirely different that what is being presented. During the years in question huge amounts of bananas, several times more than registered by the State Council on Statistics and the State Customs Committee, were imported into Armenia. According to official statistics, 17,200 tons of bananas were imported by Armenia in 2007, almost twice the amount imported in 2006. Naturally, this doesn’t mean that in 2007 Armenians started to eat twice as many bananas. Simply put, during those years that difference in the amount of bananas, some 8,000 tons, was never officially recorded; a part of the black market.

The “Godfather of Bananas” was Grisha Harutyunyan, the former Deputy Chief of the National Security Service. He in fact owns “Ketrin Ltd”. He has been lining his pockets with untaxed profits for years on end. We’re not talking about $1 or $2 million, but rather tens of millions of dollars. This money that should have gone to raising pensions, build schools and water systems. Instead, Mr. Harutyunyan invested these ill-gotten gains into the construction of elite apartment houses. He owns “Griar Ltd” and other businesses. How much of all this remains in the “shadows” is anybody’s guess. Only Grisha Harutyunyan and certain key officials know for sure.

P.S. – This time I personally would like to propose to the Prime Minister’s Supervisory Division that it investigates this affair and sees to it that the tens of millions of dollars involved are returned to the state budget

Leave a comment

Բանան արտահանող Հայաստանը

(Աղբյուրը՝ «Հետք»

Հեղինակ՝ Էդիկ Բաղդասարյան)

2006 թ.-ին Հայաստանից Բահամյան կղզիներ է արտահանվել 3002,2 տոննա բանան, 90,7 տ էլ արտահանվել է Վրաստան: 2005-ին այդ կղզիներ է արտահանվել 594 տոննա բանան: Այս տվյալները մեզ տրամադրել է Վիճակագրության պետական խորհուրդը:

Մաքսային պետական կոմիտեի (ՄՊԿ) նախագահի տեղակալ, գնդապետ Կ. Մաթեւոսյանը մեր հարցմանը պատասխանել է, որ 2005-2006 թթ. Հայաստանից արտահանվել է 866 տոննա բանան: Հարցումների պատասխանները ստացել ենք նույն ժամանակահատվածում:

Իսկ այժմ ավելի մանրամասն ներկայացնենք Վիճակագրության պետական խորհրդի տրամադրած տեղեկությունները 2005, 2006, 2007 թթ. Հայաստան ներկրված եւ Հայաստանից արտահանված բանանի մասին:

2005-ին Հայաստան է ներկրվել 8192,4 տոննա բանան, որից 8128,3-ը` Էկվադորից, իսկ 60,1-ը` Կոստա-Րիկայից:
2005-ին Հայաստանից Բահամյան կղզիներ է արտահանվել 594, 4 տ բանան:

2006-ին Հայաստան ներկրվել է 8614 տ բանան, որից 1509-ը` Կոստա Րիկայից, 7056-ը` Էկվադորից, 0,2-ը` Իրանից, 8-ը` Վիետնամից, 38,2-ը` Գվատեմալայից, 3,2-ը` Թայլանդից:

2006-ին Հայաստանից Բահամյան կղզիներ է արտահանվել 3002,2 տ բանան, 90,7 տոննա էլ` Վրաստան:

2007-ին Հայաստան է ներկրվել 17 197.9 տ բանան (մոտ 2 անգամ ավելի, քան 2006 թ.: Հայաստանից 2007-ին արտահանում չի եղել:

Հնարավո՞ր է, արդյոք, Հայաստանից բանան արտահանվի Բահամյան կղզիներ եւ Վրաստան: Վրաստանը գուցե մի քիչ խելքին մոտ է, բայց Բահամյան կղզիներ արտահանելը պարզապես անիմաստ է, քանի որ այդ կղզիներում աճում է բանան: Բացատրությունը, բնականաբար, պետք է տան պետական մարմինները, մեր եզրակացությունները շատ ավելի տհաճ են դառնում պաշտոնյաների համար, եթե հիմքում փաստեր են:

Այս ամենը պարզելուց հետո նորից նամակ ենք գրել Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահին` խնդրելով մեկնաբանել մեր արձանագրած տարօրինակ փաստերը:

Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, գնդապետ Ա. Աֆրիկյանը պատասխանել է. «գ տեղեկացնում ենք, որ 2005-2006 թթ. «Քեթրին» ՍՊԸ-ի կողմից Բահամյան կղզիներ են արտահանվել 59,44 կգ բանանի յուղ, որ համապատասխան լրացվել է 775,4 տոննա նախկինում «ժամանակավոր ներմուծում վերամշակման համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված բանանի վերաարտահանման հայտարարագիր: Ըստ մաքսային վիճակագրության մեթոդոլոգիայի` «վերաարտահանում` նախկինում ժամանակավոր ներմուծում վերամշակման համար մաքսային ռեժիմից հետո» մաքսային ռեժիմը համարվում է արտաքին առեւտուր եւ ընդգրկված է ՀՀ-ից արտահանումների մեջ»:

Սովորական քաղաքացիներիս համար, իհարկե, շատ դժվար է հասկանալ, թե ինչ է փորձում բացատրել ՄՊԿ-ի նախագահի տեղակալը` որ Հայաստան բանան է ներկրվում, այնուհետեւ պատրաստվում է բանանի յուղ եւ արտահանվում Բահամյան կղզինե՞ր: Որ Հայաստանը բանանի վերամշակման գործում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաեւ աշխարհում առաջնային դի՞րք ունի: Մենք, հավանաբար, չենք հասկանում, թե ինչի է ընդունակ հայ գործարարը, տվյալ դեպքում` «Քեթրին» ընկերությունը:

Փորձեցինք պարզել նաեւ, թե Հարկային ծառայությունը ստուգումներ կատարե՞լ է այդ կազմակերպությունում նման փաստերի առկայության պարագայում: Հարկային պետական ծառայության վերահսկողության վարչության պետ Կ. Մկրտչյանը մեր հարցմանը պատասխանել է, որ 2005-2006 թթ. միայն «Քեթրին» ՍՊԸ-ն է բանան ներկրել. «…Միեւնույն ժամանակ տեղեկացնում եմ, որ ընկերությունում 11.12.2007 թ. ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ վերահսկողության վարչության կողմից իրականացվել է բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության եւ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող օրենսդրության առանձին պահանջների կատարման ճշտության ստուգում, որն ընդգրկել է 01.01.2004-11.12.2007 թթ. ստուգման ժամանակշրջանը: Ստուգմամբ արձանագրվել է լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորություններ` ԱԱՀ-ի եւ շահութահարկի գծով, 404 508, 4 հազար դրամ ընդհանուր գումարի չափով»:

Տարիներ շարունակ պետական մարմինները ներկայացնում են թվեր, որոնք հավաստի չեն եղել: Երբ լրատվամիջոցները, քաղաքական գործիչները, տնտեսագետները որեւէ կասկած էին հայտնում այդ թվերի վերաբերյալ, պաշտոնյաներն անմիջապես հակադարձում էին, թե իրենց թվերը ճիշտ են: Բոլորիս էլ հասկանալի է, որ Հայաստանից ոչ Բահամյան կղզիներ, եւ ոչ էլ Վրաստան բանան չի արտահանվել: Այդ փաստաթղթերը կեղծվել են մաքսայինում: Եւ բացառվում է, որ այդ մասին տեղյակ չլինեն Ազգային անվտանգության եւ Հարկային ծառայություններում, դատախազությունում եւ զանազան գերատեսչությունների վերահսկողական ծառայություններում:

Իսկ իրականությունն այլ է, քան մեզ ներկայացվում է` այդ տարիներին Հայաստան ներկրվել է շատ ավելի մեծ քանակությամբ բանան, քան ներկայացնում են Վիճակագրության պետական խորհուրդը եւ Մաքսային պետական կոմիտեն:

Պաշտոնական տվյալներով` 2007-ին Հայաստան է ներկրվել 17 200 տոննա բանան, մոտ երկու անգամ ավելի, քան 2006-ին: Իհարկե, դա չի նշանակում, որ հայերը 2007-ին սկսել են երկու անգամ ավելի բանան ուտել: Պարզապես անցած տարիներին այդ քանակությամբ բանան` մոտ 8 հազար տոննա, ամբողջովին ստվերում էր:

Բանանի կնքահայրը Ազգային անվտանգության ծառայության պետի նախկին տեղակալ Գրիշա Հարությունյանն էր, «Քեթրին» ընկերությունը հենց նրան է պատկանում: Տարիներ շարունակ չհարկված եկամուտները մտնում են նրա գրպանը, խոսքը 1-2 մլն-ի մասին չէ, այլ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների, որոնցով պետք է բարձրացվեին թոշակները, կառուցվեին դպրոցներ, ջրագծերգ
Այդ գումարները Գրիշա Հարությունյանը ներդրել է էլիտար շենքերի կառուցման (նրան է պատկանում «Գրիար» ՓԲԸ-ն) եւ այլ բիզնեսներում: Իսկ թե դրանցից որքա՞նն է ստվերում, հայտնի է միայն պետական մարմիններին եւ Գրիշա Հարությունյանին:

Հ.Գ. Ես այս անգամ ինքս եմ վարչապետի վերահսկողական ծառայությանն առաջարկում կատարել ուսումնասիրություն եւ պետական բյուջե վերադարձնել այդ տասնյակ միլիոնավոր դոլարները:

Leave a comment